Profesionální externí předseda SVJ nebo BD

Nabízíme výkon profesionálního externího předsedy SVJ nebo BD. Nabídka je vhodná pro SVJ a BD, která ve svých řadách nemohou najít zájemce k výkonu této funkce.

Dále pak doporučujeme, aby dané SVJ, příp. BD mělo zřízenou kontrolní komisi nebo funkci, která bude vykonávat svou činnost.

Předseda SVJ (předseda představenstva BD) zajišťuje zejména:

a) plnění usnesení shromáždění (členské schůze),

b) odpovídá za vedení účetnictví (sestavení účetní závěrky apod.),

c) připravuje podklady pro jednání shromáždění (členské schůze), svolává shromáždění (členskou schůzi),

d) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

e) zajišťuje včasné plnění závazků společenství (bytového družstva) vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství (bytového družstva),

f) činí právní jednání, zejména uzavírá smlouvy v souladu s právními předpisy, stanovami a s usnesením shromáždění (členské schůze),

g) vymáhá jménem společenství (bytového družstva) plnění povinností uložených členům společenství,

h) plní povinnosti ve vztahu k rejstříku vedenému příslušným soudem.

Pozn: pro BD platí, že člen voleného orgánu může být pouze člen družstva, tedy družstvo by muselo přijmout externího předsedu jako nebydlícího člena, pokud to stanovy umožňují.

Rychlý kontakt

int(2)