Informační systém skutečných majitelů (ISSM)

S ÚČINNOSTÍ OD 1.6.2021 VSTUPUJE V PLATNOST NOVELA ZÁKONA O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH, PODLE KTERÉ JIŽ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NEMÁ SKUTEČNÉHO MAJITELE.

Evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“) je informačním systémem veřejné správy. Povinnost zápisu těchto údajů stanovuje zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná a je tedy určena pro užití zákonem vymezenými osobami a orgány v souvislosti s jimi plněnými zákonnými povinnosti (orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický úřad, atp.). 

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.

U obchodní korporace je to osoba, která disponuje více než 25 % hlasovacích práv, nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, nebo je osobou ovládající, nebo má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.

V případě společností, kde nelze takovouto osobu určit, tj. zejména v případě bytových družstev se jako skutečný majitel zapíší všichni členové statutárního orgánu dané právnické osoby (nebo zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu při výkonu funkce v dané osobě, anebo osoba v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu).

Navrhovatelem je přímo daná právnická osoba (družstvo). Zapsané údaje musí odpovídat skutečnosti, tj. v případě jejich změny je potřeba učinit nové podání bez zbytečného odkladu.

V případě zápisu členů statutárního orgánu bytového družstva je možné, že bude potřeba doložit také prohlášení statutárního orgánu, že mezi členy není osoba, která splňuje podmínky určené v ust. § 4 odst. 4 písm. a), bod 1 - 3 z. č. 253/2008 Sb., proto je jako skutečný majitel navrhován k zápisu statutární orgán družstva podle § 4 odst. 4 písm. a), bod 4 z. č. 253/2008 Sb).

ODKAZ:

https://issm.justice.cz/

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »