Informační systém skutečných majitelů (ISSM)

Evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“) je informačním systémem veřejné správy. Povinnost zápisu těchto údajů stanovuje zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná a je tedy určena pro užití zákonem vymezenými osobami a orgány v souvislosti s jimi plněnými zákonnými povinnosti - orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický úřad, atp.). 

Termín pro zápis:

- pro Bytová družstva (právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku) je do 1. ledna 2019.

- pro Společenství vlastníku jednotek (ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků) je do 1. ledna 2021. 

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.

U obchodní korporace je to osoba, která disponuje více než 25 % hlasovacích práv, nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, nebo je osobou ovládající, nebo má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.

V případě společností, kde nelze takovouto osobu určit, tj. zejména v případě bytových družstev a společenství vlastníků (tam, kde nemá žádný z vlastníků podíl na společných částech větší než 25 %), se jako skutečný majitel zapíší všichni členové statutárního orgánu dané právnické osoby (nebo zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu při výkonu funkce v dané osobě, anebo osoba v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu).

Pokud je v případě SVJ členem statutárního orgánu bytové družstvo, uvedou se jako skuteční majitelé členové statutárního orgánu bytového družstva, totéž platí, pokud bude mít SVJ vlastníka, který disponuje více než 25 % podílu na společných částech domu.

Navrhovatelem je přímo daná právnická osoba (družstvo, SVJ). Zapsané údaje musí odpovídat skutečnosti, tj. v případě jejich změny je potřeba učinit nové podání bez zbytečného odkladu.

V případě zápisu členů statutárního orgánu bytového družstva je možné, že bude potřeba doložit také prohlášení statutárního orgánu, že mezi členy není osoba, která splňuje podmínky určené v ust. § 4 odst. 4 písm. a), bod 1 - 3 z. č. 253/2008 Sb., proto je jako skutečný majitel navrhován k zápisu statutární orgán družstva podle § 4 odst. 4 písm. a), bod 4 z. č. 253/2008 Sb).

ODKAZ:

https://issm.justice.cz/

Rychlý kontakt

Aktuality

 • Dočasné uzavření provozovny

  17.3.2020

  Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice rušíme návštěvní hodiny do odvolání. K zastižení jsme na obvyklých tel.číslech a emailech, uvedených v kontaktech. Děkujeme za pochopení.

 • Nouzový stav

  12.3.2020

  Od pátku 13.3.2020 od 6:00 se v rámci vyhlášení nouzového stavu na území ČR plošně zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se týká rovněž plánovaných členských schůzí bytových družstev a shromáždění SVJ. Opatření potrvá zatím po dobu 30 dnů.

 • 26.2.2020

  Povinnost uchovávat zápisy z jednání nejvyššího orgánu právnické osoby (shromáždění, členské schůze apod.)

 • PF 2020

  19.12.2019

  Krásné Vánoce a jen vše dobré v novém roce, hodně štěstí, zdraví a úspěchů, Vám přeje tým Správa Morava.

 • Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

  24.11.2019

  Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

Starší »