Povinnost dálkového odečtu tepla a teplé vody

Povinnost instalace měřidel a přístrojů registrující dodávky tepla a teplé vody s dálkovým odečtem

Novela zákona č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií s účinností od 1.1.2022 přináší povinnost:

  • instalace rádiových indikátorů, vodoměrů i kalorimetrů s platností od 1.1.2022 (po tomto datu se tedy nesmí instalovat měřidlo bez rádia),
  • dále přináší povinnost s platností od 1.1.2027 kdy již všechna měřidla musí být rádiová – bez výjimky (tehdy vlastně budou ukončeny všechny odpařovací indikátory).

Zákon o hospodaření energií č.406/2000 Sb. (verze 25 od 1.1.2022) §7:

(11) Veškerá stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) instalovaná po účinnosti tohoto zákona musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Veškerá stávající místa osazená stanovenými měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) musí být osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 1. ledna 2027 v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

 

Nové informační povinnosti v ročním vyúčtování 

Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (pro vyúčtování za rok 2022) zavádí nové informační povinnosti v §6, např.: 

h) informace o použité skladbě zdrojů energie a o souvisejících ročních emisích skleníkových plynů…

i) informace o energetické náročnosti a o podílu energie z obnovitelných zdrojů…

j) popis jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, které jsou zahrnuty v ceně…

k) v grafické podobě vyhotovené srovnání náměru

p) srovnání s referenčním příjemcem služeb, přičemž v případě elektronického vyúčtování postačí toto srovnání nahradit odkazem na internetové stránky, kde je toto srovnání zpřístupněno.

 
Pravidelné (měsíční) informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody a doručování těchto informací příjemci 

NÁVRH novely zákona č. 67/2013 Sb., Zákon o službách, s předpokládanou účinností od 1.1.2023 přináší povinnost: 

  • Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a spotřebu společně připravované teplé vody, doručuje poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho zjištěné (upravené za použití korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou a které se používají při rozúčtování) spotřebě tepla a společně připravované teplé vody.
  • Neujedná-li poskytovatel služeb s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě jinak, nebo nerozhodne-li jinak družstvo, nebo společenství, poskytuje se informace o zjištěné spotřebě tepla a společně připravované teplé vody za období kalendářního měsíce a poskytovatel služeb ji doručuje příjemci služeb do konce následujícího kalendářního měsíce. Nelze však ujednat ani rozhodnout, že se informace o zjištěné spotřebě tepla bude poskytovat za období delší než 1 měsíc, s výjimkou ujednání nebo rozhodnutí, že se poskytuje za období od počátku zúčtovacího období do konce právě uplynulého kalendářního měsíce. Dále nelze ujednat ani rozhodnout, že poskytovatel služeb bude doručovat příjemci služeb informaci o jeho zjištěné spotřebě tepla později než do 25 pracovních dnů od konce období, za které se tato informace poskytuje.
  • Povinnost se považuje za splněnou, pokud poskytovatel služeb zpřístupní příjemci služeb informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění příjemce služeb ve stejné lhůtě pro poskytnutí informací vyrozumí.

Autor: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka webDOMU s.r.o.

Výhrada autora: článek, případně jeho části je možné šířit pouze s uvedením autora a zdroje; v případě šíření článku či jeho části na jiném webu či portálu je nutno uvést zdroj s aktivním proklikemhttps://webdomu.cz/

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »