Legislativní změny pro Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Některé legislativní změny zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku pro Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

-> ZRUŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA v případě prodeje spoluvlastnického podílu (např. garážové stání vymezeno jako nebytová jednotka ve spoluvlastnictví).

-> PŘÍSPĚVEK NA SPRÁVU DOMU A POZEMKU se stanoví výhradně v souladu se zákonem ve znění platném od 1.7.2020, případně odlišně, a to na základě ujednání v prohlášení vlastníka.

§ 1180 (1) Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak, zejména se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění společné části, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

Pokud byste po 1.7.2020 chtěli příspěvek na správu domu a pozemku stanovit s ohledem na výhradní užívání některé společné části některých vlastníků jednotek, je potřeba provést změnu prohlášení, přičemž se změnou musí souhlasit všichni dotčení vlastníci v podobě dohody těchto vlastníků. Tato dohoda musí být následně schválena nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků jednotek.

-> KE ZMĚNĚ STANOV (bez ohledu, kdy SVJ vzniklo) již není potřeba veřejné listiny (notářského zápisu).

-> MOŽNOST KONÁNÍ NÁHRADNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ v případě, že původní shromáždění nebylo usnášení schopné. Náhradní shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají alespoň 40 % všech hlasů. Náhradní shromáždění se může konat nejdříve po 15-ti dnech od původně konaného shromáždění a musí mít stejný program, jako původně svolané shromáždění. Náhradní shromáždění je přípustné pouze v případě, že to připouštějí stanovy.

 

Autor: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka webDOMU s.r.o.

Výhrada autora: článek, případně jeho části je možné šířit pouze s uvedením autora a zdroje; v případě šíření článku či jeho části na jiném webu či portálu je nutno uvést zdroj s aktivním proklikem: https://webdomu.cz/

Rychlý kontakt

int(1)

Aktuality

Starší »