Povinnost dálkového odečtu tepla a teplé vody, měsíční informace o spotřebě

 

1)    Povinnost instalace měřidel a přístrojů registrující dodávky tepla a teplé vody s dálkovým odečtem

Novela zákona č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií s účinností od 1.1.2022 stanovuje:

  • Veškerá měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie, instalované po 1.1.2022, musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji.
  • Veškerá stávají měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie musí být nahrazena dálkově odečitatelnými do 1. ledna 2027.
  • Dálkově odečitatelným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové stanovené měřidlo a přístroj, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Za dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj však nelze považovat měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl instalován před 1.1.2022 a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. (Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie.)

měřidla, kde probíhá dálkový odečet pochůzkovým způsobem v domě (z chodby, nebo před domem) a byla instalována před 1.1.2022, nejsou považována za dálková měřidla (není u nich technicky nastaven měsíční odečet), tudíž nepodléhají měsíčním informacím o spotřebě. Pokud však takováto měřidla byla instalována již po 1.1.2022, budou muset jejich odečty pochůzkovým způsobem probíhat měsíčně.

 

2)    Nové informační povinnosti v ročním vyúčtování 

Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (pro vyúčtování za rok 2022) zavádí nové informační povinnosti v §6, např.: 

h) informace o použité skladbě zdrojů energie a o souvisejících ročních emisích skleníkových plynů…

i) informace o energetické náročnosti a o podílu energie z obnovitelných zdrojů…

j) popis jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, které jsou zahrnuty v ceně…

k) v grafické podobě vyhotovené srovnání náměru

p) srovnání s referenčním příjemcem služeb, přičemž v případě elektronického vyúčtování postačí toto srovnání nahradit odkazem na internetové stránky, kde je toto srovnání zpřístupněno. 

 

3)    Pravidelné (měsíční) informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody a doručování těchto informací příjemci 

Novela zákona č. 67/2013 Sb., Zákon o službách, s účinností od 1.1.2023, část od 1.1.2024, přináší povinnost: 

  • Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a spotřebu společně připravované teplé vody, doručuje poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho zjištěné (přepočtené) spotřebě tepla a společně připravované teplé vody (měsíčně). Pro účely tohoto zákona se však měřidlo/zařízení považuje za dálkově odečitatelné až při odečtu s dosahem nad 250 m.
  • Zjištěnou spotřebou tepla se rozumí hodnota zjištěná jako rozdíl odečtu naměřených hodnot na instalovaném měřidle, upravená za použití korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou a které se používají při rozúčtování. Nejedná o prostou spotřebu (konečný mínus počáteční stav), ale o přepočtenou spotřebu.
  • Neujedná-li poskytovatel služeb s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě jinak, nebo nerozhodne-li jinak družstvo, nebo společenství, poskytuje se informace o zjištěné spotřebě tepla a společně připravované teplé vody za období kalendářního měsíce a poskytovatel služeb ji doručuje příjemci služeb do konce následujícího kalendářního měsíce. Nelze však ujednat ani rozhodnout, že se informace o zjištěné spotřebě tepla bude poskytovat za období delší než 1 měsíc, s výjimkou ujednání nebo rozhodnutí, že se poskytuje za období od počátku zúčtovacího období do konce právě uplynulého kalendářního měsíce. Dále nelze ujednat ani rozhodnout, že poskytovatel služeb bude doručovat příjemci služeb informaci o jeho zjištěné spotřebě tepla později než do 25 pracovních dnů od konce období, za které se tato informace poskytuje.
  • Povinnost se považuje za splněnou, pokud poskytovatel služeb zpřístupní příjemci služeb informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění příjemce služeb ve stejné lhůtě pro poskytnutí informací vyrozumí.

→ Pro účely tohoto zákona se dálkově odečitatelným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie rozumí takové stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, které samo nebo prostřednictvím jiného již nainstalovaného zařízení umožňuje provedení odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů. Za dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie však nelze považovat stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl instalován před 1.1.2022 a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie. 

Autor: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka webDOMU s.r.o.

Výhrada autora: článek, případně jeho části je možné šířit pouze s uvedením autora a zdroje; v případě šíření článku či jeho části na jiném webu či portálu je nutno uvést zdroj s aktivním proklikemhttps://webdomu.cz/

Rychlý kontakt

int(2)