Potvrzení o bezdlužnosti

Dle § 1186 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) nevzniká osobě odpovědné za správu domu (SVJ) povinnost příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat.

Převodce je povinen doložit nabyvateli jednotky potvrzení SVJ, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele, popřípadě že takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce.

V souladu s důvodovou zprávou k tomuto ustanovení máme za to, že vystavení tohoto potvrzení není podmínkou pro přechod závazků spojených s jednotkou. Závazky přechází na nabyvatele věci dle § 1107 NOZ, cit.: „Kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném seznamu; jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit…“.

Doporučujeme, aby společenství postupovala při vystavení potvrzení obezřetně a aby obsahovalo datum, ke kterému se výše dluhů vztahuje. 

Rychlý kontakt

int(2)