Povinnost dálkového odečtu vody a tepla

DOSUD NEBYLA DO ČESKÉ LEGISLATIVY IMPLEMENTOVÁNA SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2002 ZE DNE 11. PROSINCE 2018, KTEROU SE MĚNÍ SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI, KTERÁ ZAVÁDÍ POVINNOST INSTALACE VODOMĚRŮ A MĚŘIČŮ TEPLA S DÁLKOVÝM ODEČTEM PO 25.10.2020.VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE NEJEDNÁ O NAŘÍZENÍ EU, ALE O SMĚRNICI, NEMÁ JEJÍ ÚPRAVA PŘÍMÝ ÚČINEK!

Tj. stále je možné instalovat měřiče a vodoměry bez dálkového odečtu. Dosud neplatí ani povinnost častěji informovat spotřebitele či konečné uživatele o spotřebě nebo o vyúčtování, nebo je zahltit informacemi, požadovaným ve směrnici.

PŮVODNÍ INFORMACE:

Měřiče teplé vody a tepla (případně indikátory, tam kde není technicky proveditelné či nákladově efektivní zajistit samostatné měření) pro rozdělování nákladů mezi konečné spotřebitele, nainstalované po 25. říjnu 2020, musí být dálkově odečitatelné.

Měřiče tepla a teplé vody, instalované do 25. října 2020 včetně, musí být nejpozději do 1.1.2027 vybaveny možností dálkového odečítání, nebo nahrazeny novými, dálkově odečitatelnými přístroji, pokud dotčený členský stát neprokáže, že to není nákladově efektivní.

V nových budovách s více bytovými jednotkami a v obytných částech nových víceúčelových budov, které jsou vybaveny ústředním ohřevem teplé užitkové vody nebo jsou zásobovány ze soustavy dálkového vytápění, nemohou být měřiče nahrazeny indikátory.

Důvodem těchto změn je Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, která požaduje, aby byli koneční uživatelé častěji informováni o své spotřebě. Jedná se o součást celé řady opatření, která mají vést ke snížení spotřeby energií a směrnice předpokládá, že informovaný konečný spotřebitel bude snižovat svou spotřebu…... Účel světí prostředky.

Členské státy mají uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dne 25. června 2020 (některé body do 25. října 2020).

Směrnice zavazuje každý členský stát, jemuž je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo.  Stanovení formy a prostředků je ponecháno vnitrostátním orgánům, uvidíme tedy, jak se s tím popere legislativa ČR.


Konečný spotřebitel se může těšit každý měsíc na vyúčtování/informace o spotřebě

Ode dne 25. října 2020 jsou v případech, kdy byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory, poskytovány konečným spotřebitelům informace o vyúčtování nebo spotřebě alespoň jednou za čtvrt roku na vyžádání nebo automaticky, pokud si zvolili možnost dostávat vyúčtování v el. podobě, v ostatních případech dvakrát ročně.

Od 1. ledna 2022 jsou konečným uživatelům v případech, kdy byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory, poskytovány informace o vyúčtování nebo spotřebě alespoň jednou za měsíc.

Z toho logicky vyplývá, že od 1.1.2027 budou informace poskytovány každý měsíc již v každém případě.

Informace mohou být zpřístupněny také prostřednictvím internetu a aktualizovány tak často, jak to měřicí zařízení a používané systémy umožňují. Samozřejmě můžete využít webové stránky pro bytová družstva a SVJ https://webdomu.cz/

Vytápění a chlazení mohou být z této povinnosti mimo otopné/chladicí období vyjmuty.

Vyúčtování však není podmíněno vypořádáním přeplatku či nedoplatku, které bude probíhat nadále 1 x za rok.

Zdroj: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2002

Autor: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka webDOMU s.r.o.

Výhrada autora: článek, případně jeho části je možné šířit pouze s uvedením autora a zdroje; v případě šíření článku či jeho části na jiném webu či portálu je nutno uvést zdroj s aktivním proklikem: https://webdomu.cz/

Rychlý kontakt

Aktuality

Starší »