Ohlašovací povinnosti příjemců služeb a vlastníků jednotek od 1.7.2020

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI PŘÍJEMCŮ SLUŽEB

Osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb dle §2 zákona č. 67/2013 Sb., Zákona o službách, jsou:

-> nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce,

-> vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce,

-> nově také osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu než k zajištění bytových potřeb po dobu v souhrnu přesahující 2 měsíce (jedná se o souhrnný údaj všech osob za kalendářní rok, tj. časový limit není stanoven pro každou konkrétní jednu osobu).

Změnu v počtu osob rozhodných pro rozúčtování je nutno oznámit písemně a bez zbytečného odkladu.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Ohlášení stavebních úprav uvnitř bytu

Pro vlastníky je zavedena ohlašovací povinnost stavebních úprav uvnitř bytu. Vlastník jednotky musí stavební úpravy osobě odpovědné za správu domu a pozemku (SVJ) ohlásit předem.

Ohlášení nabytí jednotky

Vlastníci jednotek mají povinnost oznámit osobě odpovědné za správu domu a pozemku (SVJ), že se staly vlastníkem jednotky bez zbytečného odkladu (dosud do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděly, že se staly vlastníky jednotky). V oznámení uvedou své jméno, bydliště.

Ohlášení přenechání bytu do užívání jiné osobě

Pokud vlastník přenechá byt k užívání jiné osobě na dobu nikoliv přechodnou (krátkodobé ubytování), pak také oznámí bez zbytečného odkladu jméno a bydliště těchto osob a uvede počet osob, které budou mít v bytě domácnost. Bez zbytečného odkladu musí také oznámit veškeré změny. Dosud bylo na oznámení 30 dní a ohlašovaly se pouze osoby, které měly v bytě domácnost a měly v bytě bydlet v souhrnu alespoň 3 měsíce v kalendářním roce.

Autor: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka webDOMU s.r.o.

Výhrada autora: článek, případně jeho části je možné šířit pouze s uvedením autora a zdroje; v případě šíření článku či jeho části na jiném webu či portálu je nutno uvést zdroj s aktivním proklikem: https://webdomu.cz/

Rychlý kontakt

int(2)