Legislativní změny pro Bytová družstva (BD)

Některé legislativní změny zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) pro Bytová družstva (BD)

Dnem 1.1.2021 ztrácí účinnost ta část stanov, která by byla v rozporu s novou kogentní úpravou ZOK (zákona o obchodních korporacích), přičemž do 1.1.2022 je potřeba stanovy přizpůsobit nové úpravě a stanovy založit do sbírky listin.

-> KE ZMĚNĚ STANOV v oblasti stanovení práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu již není potřeba souhlasu všech členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu, anebo mají právo na uzavření nájemní smlouvy. Ke změně, již postačí kvorum pro změnu stanov, tj. nadpoloviční souhlas přítomných členů na usnášení schopné schůzi družstva, pokud stanovy nepožadují vyšší počet hlasů (pokud však současné stanovy požadují vyšší počet hlasů, tak jak bylo v dosavadní úpravě zákona, je potřeba se tímto vyšším počtem hlasů řídit). Ke změně stanov bytového družstva je vždy potřeba veřejné listiny – notářského zápisu.

-> NOVÁ NÁLEŽITOST STANOV – Stanovy musí nově určit rozsah běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu a okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat družstevní byt a dům.

-> ZRUŠENÍ POVINNOSTI mít webové stránky družstva, respektive zrušení povinnosti umístit pozvánku na členskou schůzi na webových stránkách družstva. Tato povinnost byla nahrazena povinností umístit pozvánku na informační desku družstva. Pokud však stanovy obsahují povinnost umístit pozvánku na webové stránky družstva, pak má toto ustanovení ve stanovách přednost před zákonem. (Nadále zůstává povinnost odeslat pozvánku na adresu zapsanou v seznamu členů, což může být i e-mailová adresa).

-> ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ČLENŮM DRUŽSTVA alespoň 15 dní přede dnem konání členské schůze, a to v sídle družstva nebo v jiném místě určeném v pozvánce na členskou schůzi (také na webových stránkách družstva).

-> MOŽNOST OMEZIT ZASTUPOVÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI lze upravit ve stanovách, a to pouze jiným členem družstva.

 

Autor: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka webDOMU s.r.o.

Výhrada autora: článek, případně jeho části je možné šířit pouze s uvedením autora a zdroje; v případě šíření článku či jeho části na jiném webu či portálu je nutno uvést zdroj s aktivním proklikem: https://webdomu.cz/

Rychlý kontakt

int(2)