Dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Novela Zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb.), mění pravidla pro Dohody o provedení pracovní činnosti (DPČ) i Dohody o provedení práce (DPP). Tato změna se dotkne také společenství vlastníků jednotek (SVJ) a také bytových družstev.  

ZMĚNY PLATNÉ OD 1.10.2023: 

1. Rozvržení pracovní doby předem

Zaměstnavatel, tedy společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytové družstvo, je povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu (v písemném rozvrhu pracovní doby) a seznámit s ním (nebo s jeho změnou) zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Z informačního vzoru MPSV vyplývá, že může být stanoveno, že si pracovní dobu zaměstnanec rozvrhuje sám. 

2. Zaměstnavatel, společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo, je povinen zaměstnance písemně informovat o:

a) názvu a sídle zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo o jménu, příjmení a adrese zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,

b) bližším označení sjednané práce a místa výkonu práce,

c) výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené,

d) době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána,

e) postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování právního vztahu a o délce a běhu výpovědní doby,

f) odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,

g) předpokládaném rozsahu pracovní doby za den nebo týden, o způsobu rozvržení pracovní doby,

h) rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,

i) odměně z dohody, o podmínkách jejího poskytování, o splatnosti a termínu výplaty odměny z dohody a o místu a způsobu vyplácení odměny z dohody,

j) kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a o označení smluvních stran těchto kolektivních smluv,

k) orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení.

Informace uvedené v písm. c) až f), h), j) a k) mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis. 

Pokud došlo k uzavření DPP a DPČ před 1.10.2023 a práce byly zahájeny rovněž před tímto dnem, pak je zaměstnavatel, společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo, povinen tyto informace poskytnout pouze na vyžádání zaměstnance, a to do 7 dnů ode dne doručení žádosti.  

3. Možnost přechodu na klasický pracovní poměr v případě požadavku zaměstnance

Pokud právní vztah založený DPP či DPČ trval v předchozích 12 měsících v souhrnu u tohoto zaměstnavatele po dobu nejméně 180 dní, může zaměstnanec písemně požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel, společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo, je povinen poskytnout mu nejpozději do 1 měsíce odůvodněnou písemnou odpověď.

4. Příplatky za práci v sobotu, neděli, státní svátky, v noci a ve ztíženém prostředí

V případě, že by pracovní doba připadla na víkend, svátek, noc, nebo byla vykonávána ve ztíženém prostředí atp. pak zaměstnanci náleží kompenzace, které znamenají navýšení odměny, což s sebou nese dopad odvodu zdravotního a sociálního pojištění z důvodu překročení limitu.

 

ZMĚNY PLATNÉ OD 1.1.2024: 

5. Náhrada za dovolenou

Zaměstnanci společenství vlastníků jednotek, nebo bytového družstva, za odpracování každých 20 hodin vznikne právo na cca 1,5 hodiny dovolené. Výsledek se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. Zaměstnanci na DPP s rozsahem 300 hodin ročně tak může vzniknout nárok na 23 hodin dovolené za rok. Při nemožnosti čerpání je nárok na proplacení nevyčerpané dovolené, což může mít stejný dopad jako příplatky dle bodu 4. (překročení limitu pro odvod pojistného). 

6. Nově odvod sociálního pojištění

a) V případě souběhu více DPP u více zaměstnavatelů a příjem z DPP překročí 40 % průměrné mzdy (tedy částku 17.500 Kč pro rok 2024), bude příjem podléhat odvodu sociálního pojištění.

b) U jednoho zaměstnavatele, pokud příjem z DPP překročí 25 % průměrné mzdy (tedy částku 10.500 Kč pro rok 2024).

Pozn: Limity neplatí pro dohody o pracovní činnosti, tam odvodu podléhá již měsíční odměna 4.000 kč měsíčně.

Zaměstnavatel, tedy společenství vlastníků jednotek, nebo bytové družstvo, je povinen zaměstnance pracujícího na základě DPP upozornit na možný vznik povinnosti odvést pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, je-li zaměstnán na základě DPP v kalendářním měsíci u více zaměstnavatelů a překročí-li jeho započitatelný příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce u všech zaměstnavatelů rozhodnou částku. 

Zaměstnavatel, vč. společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, který zaměstnával zaměstnance pracujícího na základě DPP přede dnem účinnosti zákona (1.7.2024) a toto zaměstnání bude trvat i po účinnosti tohoto zákona, musí se přihlásit se do registru zaměstnavatelů podle § 93 zákona č. 187/2006 v novém znění nejpozději do 30 dnů.

Zaměstnavatel bude mít povinnost do 20. dne následujícího měsíce poskytovat na předepsaném formuláři informace o výdělku všech svých „dohodářů“ (jmenovitě) na OSSZ/ČSSZ. Pokud bude dosaženo částky pro odvod pojistného z důvodu souběhu více dohod, pak tuto skutečnost OSSZ/ČSSZ oznámí všem dotčeným zaměstnavatelům a tito budou muset do 30-ti dnů od oznámení odvést pojistné za zaměstnavatele ve výši 24,8 % z hrubého příjmu. Stejně tak dostane oznámení zaměstnanec přímo od OSSZ/ČSSZ s částkou, kterou má uhradit přímo na účet OSSZ/ČSSZ, přičemž se bude jednat o pojistné ve výši 7,1 % z hrubé mzdy.

7. Hlášení každé uzavřené DPP do registru České správy sociálního zabezpečení  

Bude zaveden registr všech dohod o provedení práce a příjmů z nich z důvodu hlídání limitů uvedených výše. Do registru bude moci nahlížet zaměstnavatel. Registr povede okresní správa sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatelé, včetně společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, budou muset včas plnit své ohlašovací povinnosti, tedy nástupy a ukončení a dosažené příjmy do 20-ti dnů po skončení kalendářního měsíce.

Teprve pak zaměstnavatel zjistí, jestli díky souběhu příjmů došlo k překročení níže uvedeného limitu a má odměnu zatížit odvodem pojistného za uplynulý měsíc. 

 

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ODMĚŇOVÁNÍ

Jednorázové/příležitostné činnosti 

V případě, že bude chtít společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo bytové družstvo někoho jednorázově odměnit, nabízí se možnost podle § 10 zákona o dani z příjmů. V případě příjmů z příležitostných činností lze získat odměnu až 50 tis. kč za rok (od roku 2024) bez zdanění a bez odvodu pojistného.

Jedná se však o příjem z příležitostné – jednorázové činnosti, za což není možné považovat pravidelný úklid nebo údržbu domu.

Uvedená osoba rovněž nesmí vlastnit živnostenské oprávnění.

Výkon takové činnosti může být např. úklid po malování, jednorázové vyklizení sklepů, oprava vstupních dveří.

 

Autor textu: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka webDOMU s.r.o.

Výhrada autora: článek, případně jeho části je možné šířit pouze s uvedením autora a zdroje; v případě šíření článku či jeho části na jiném webu či portálu je nutno uvést zdroj s aktivním proklikem: https://webdomu.cz/

Rychlý kontakt

int(2)

Aktuality

« Novější | Starší »