Pravidla prodeje spoluvlastnického podílu

  1. Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. 
  1. Spoluvlastník, který převádí svůj podíl na nemovité věci, musí od 1. ledna 2018 nabídnout svůj spoluvlastnický podíl při převodu ostatním spoluvlastníkům a pokud ostatní spoluvlastníci své předkupní právo neuplatní, může být spoluvlastnický podíl převeden na třetí osobu. 
  1. Spoluvlastníci se mohou předkupního práva ke společné nemovité věci vzdát a to i s účinky pro své právní nástupce. Uvedené vzdání se předkupního práva se zapíše poznámkou do veřejného seznamu, tedy do katastru nemovitostí.

 PRAKTICKY:

  1. Od každého spoluvlastníka bude majitel při prodeji potřebovat písemnou odpověď. 
  1. Spoluvlastník, který převádí svůj podíl na nemovité věci, musí ostatním spoluvlastníkům tento podíl nabídnout za stejnou cenu.  
  1. Pokud by spoluvlastníci odmítli vysokou kupní cenu zaplatit a prodejce bude následně stejný podíl nabízet třetím osobám k odkupu za cenu nižší, tak se spoluvlastníci mohou soudně domáhat, aby jim prodejce nabídl podíl k odkupu znovu za aktuální sníženou cenu. 
  1. Podle novely občanského zákoníku může prodejce nabídnout podíl ke koupi spolumajitelům až v okamžiku, kdy uzavře smlouvu s konkrétním kupcem podílu:

- prodávající je povinen učinit nabídku předkupníkovi (osobě oprávněné z předkupního práva); tato povinnost prodávajícího vzniká až okamžikem uzavření vlastní kupní smlouvy s třetí osobu (koupěchtivým), dle ust. § 2143 občanského zákoníku. Postupoval-li by tedy prodávající způsobem běžně užíváným za účinnosti předchozí právní úpravy, tzn. nabídl-li by předkupníkovi využití předkupního práva ještě před uzavřením vlastní kupní smlouvy s koupěchtivým, nejednalo by se podle občanského zákoníku vůbec o platnou nabídku na využití předkupního práva. 

  1. Poté, co se prodávající spojí se spoluvlastníky a nabídne jim možnost odkupu podílu, začne všem osloveným běžet, během níž mohou uplatnit předkupní právo. 

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA JEDNOTCE JE ZÁLEŽITOSTÍ VLASTNÍKA, NIKOLIV SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Rychlý kontakt

Aktuality

Starší »